Dziedziczenie ustawowe

Poradnik Aptekarski Nr 10(18) grudzień 2007/styczeń 2008 r.

Przy ustalaniu przez sąd, kto ma prawo dziedziczyć po zmarłym, pierwszeństwo ma zawsze wola spadkodawcy wyrażona w testamencie, a dopiero gdy spadkodawca swej woli nie wyraził (nie sporządził testamentu) dochodzi do dziedziczenia precyzyjnie określonego przez przepisy kodeksu cywilnego. Tak więc, gdy spadkodawca nie pozostawił ważnego testamentu albo gdy osoby powołane do dziedziczenia nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami, ma miejsce dziedziczenie na mocy ustawy. Należy także pamiętać, że w skład spadku wchodzą wszystkie prawa i obowiązki, które nie wygasły w chwili śmierci spadkodawcy co oznacza, że spadek stanowią nie tylko aktywa – ale i długi, które pozostawił po sobie zmarły.