Fikcyjna praca kobiety w ciąży

Kiedy umowa o pracę może zostać uznana za nieważną? Z kontroli przeprowadzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynika, że bardzo często pracodawcy zawierają fikcyjne umowy o pracę, służące jedynie uzyskaniu świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Organy ZUS często kwestionują prawdziwość umowy o pracę zawartej np. z kobietą ciężarną, twierdząc że strony zawierające umowę, działały z zamiarem obejścia prawa. Sąd Najwyższy już w wielu wyrokach nie podzielał zdania ZUS i wskazywał, że jeżeli wolą pracodawcy i pracownika było faktyczne nawiązanie stosunku pracy, to nie można mówić, że taka umowa miała na celu obejście prawa.