Likwidacja szkody z ubezpieczenia OC i AC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Poradnik Aptekarski Nr 8(36) październik 2009
Spośród umów związanych z ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych w praktyce największe znaczenie ma umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (tzw. OC pojazdu). Jest to umowa o charakterze obowiązkowym i każdy posiadacz pojazdu mechanicznego podlegającego rejestracji ma obowiązek zawrzeć taką umowę. Brak wykupionego ubezpieczenia OC w trakcie ewentualnej kontroli, zagrożone jest nie tylko odholowaniem pojazdu i zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, ale przede wszystkim karą pieniężną, która może wynieść 2090 zł. Zawarcie takiej umowy, poza nielicznymi wyjątkami, wyłącza odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego pojazdu. Umożliwia także w miarę szybkie uzyskanie odszkodowania osobie, która w trakcie kolizji nie ponosi winy za zdarzenie, ponieważ zobowiązanym do ustalenia wysokości szkody i wypłaty środków z tytułu odszkodowania jest zakład ubezpieczeniowy ubezpieczonego, który szkodę spowodował.