Nowe zasady dziedziczenia beztestamentowego

Poradnik Aptekarski Nr 7(35) wrzesień 2009

Polskie prawo przewiduje dwa sposoby dojścia do dziedziczenia przez spadkobierców. Pierwszym z nich jest dziedziczenie na podstawie testamentu, sporządzonego za życia przez przyszłego spadkodawcę. Drugim, w sytuacji gdy brak jest testamentu lub okazał on się nieważny, jest dziedziczenie według reguł wynikających z odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. W takiej sytuacji przepisy Kodeksu przewidują pewne reguły dziedziczenia, które są stosowane w zależności od tego, kto ma objąć spadek po zmarłym i jak bliski jest to krewny. Pozwalają one precyzyjnie określić, kto jest spadkobiercą, w jakiej kolejności dziedziczy, a także jaka część spadku należy mu się po zmarłym.