KOMU USC WYDAJE ODPISY Z AKT STANU CYWILNEGO?

Komu USC wydaje odpisy z akt stanu cywilnego?

Odpisy wydaje się na wniosek:
– osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony,
– jej wstępnych (rodzice, dziadkowie),
– jej zstępnych (dzieci, wnuki),
– rodziców,
– rodzeństwa,
– małżonka,
– przedstawiciela ustawowego,
– na wniosek sądu lub innego organu państwa,
– każdej osoby, która wykaże interes prawny do otrzymania takiego dokumentu.