Publikacje

 • Prawo sąsiedzkie

  Poradnik Aptekarski Nr 10(38), grudzień 2009 „Jak dobrze mieć sąsiada…” – śpiewał przed wielu lat znany nam zespół „Alibabki”. Niestety często nasze wzajemne relacje z osobami, które mieszkają np. nad nami w bloku, czy mają dom przy naszej nieruchomości, nie zawsze układają się po naszej myśli. Korzystając z nieruchomości często wywieramy wpływ (pośredni lub bezpośredni) na nieruchomości sąsiednie, bądź nieruchomości sąsiednie oddziałują na naszą. W wielu przypadkach wpływ sąsiednich nieruchomości bywa bardzo uciążliwy i stresujący, np. może się tak zdarzyć, że sąsiad kieruje nieczystości na naszą działkę, głośno słucha muzyki itd. Prawa i obowiązki związane ze stosunkami sąsiedzkimi reguluje Kodeks cywilny, w dziale często określanym mianem prawa sąsiedzkiego. Dotyczy ono przede wszystkim gruntów, jednak w niektórych przypadkach także nieruchomości lokalowych i budynkowych, np. w związku z hałasami, niewłaściwym zachowaniem.
 • Umowa rachunku bankowego

  Poradnik Aptekarski Nr 9(37), listopad 2009 Obecnie, praktycznie każda osoba pełnoletnia może założyć i swobodnie korzystać z własnego rachunku bankowego w dowolnie wybranym banku. Banki, których jest obecnie kilkadziesiąt, prześcigają się w ofertach i promocjach kierowanych do potencjalnych klientów. Wystarczy tylko przyjść do jednej z placówek banku wraz z dowodem osobistym. Pomimo łatwości w dostępie do posiadania rachunku bankowego, na którym gromadzone są nasze środki, wskazać należy, jakie podstawowe prawa i obowiązki dla każdej ze stron tej umowy wynikają z jej zawarcia oraz na jakiej podstawie prawnej oparta jest sama umowa. Dość często banki dysponują gotowymi formularzami umów, których treść może kryć różne pułapki lub też zawierać rozwiązania niekorzystne dla klienta. Dokumenty takie w każdym wypadku wymagają dokładnego zapoznania się z ich treścią.
 • Likwidacja szkody z ubezpieczenia OC i AC posiadaczy pojazdów mechanicznych

  Poradnik Aptekarski Nr 8(36) październik 2009 Spośród umów związanych z ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych w praktyce największe znaczenie ma umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (tzw. OC pojazdu). Jest to umowa o charakterze obowiązkowym i każdy posiadacz pojazdu mechanicznego podlegającego rejestracji ma obowiązek zawrzeć taką umowę. Brak wykupionego ubezpieczenia OC w trakcie ewentualnej kontroli, zagrożone jest nie tylko odholowaniem pojazdu i zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, ale przede wszystkim karą pieniężną, która może wynieść 2090 zł. Zawarcie takiej umowy, poza nielicznymi wyjątkami, wyłącza odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego pojazdu. Umożliwia także w miarę szybkie uzyskanie odszkodowania osobie, która w trakcie kolizji nie ponosi winy za zdarzenie, ponieważ zobowiązanym do ustalenia wysokości szkody i wypłaty środków z tytułu odszkodowania jest zakład ubezpieczeniowy ubezpieczonego, który szkodę spowodował.
 • Nowe zasady dziedziczenia beztestamentowego

  Poradnik Aptekarski Nr 7(35) wrzesień 2009 Polskie prawo przewiduje dwa sposoby dojścia do dziedziczenia przez spadkobierców. Pierwszym z nich jest dziedziczenie na podstawie testamentu, sporządzonego za życia przez przyszłego spadkodawcę. Drugim, w sytuacji gdy brak jest testamentu lub okazał on się nieważny, jest dziedziczenie według reguł wynikających z odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. W takiej sytuacji przepisy Kodeksu przewidują pewne reguły dziedziczenia, które są stosowane w zależności od tego, kto ma objąć spadek po zmarłym i jak bliski jest to krewny. Pozwalają one precyzyjnie określić, kto jest spadkobiercą, w jakiej kolejności dziedziczy, a także jaka część spadku należy mu się po zmarłym.
 • Praca tymczasowa

  Poradnik Aptekarski Nr 8(26) październik 2008 Coraz bardziej popularną formą świadczenia pracy w Polsce i Europie staje się praca czasowa, zwana również leasingiem pracowniczym. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, praca tymczasowa polega na wykonywaniu na rzecz pracodawcy zadań z zakresu pracy sezonowej, okresowej, doraźnej pracy zastępczej za nieobecnego pracownika, bądź na wykonywaniu zadań terminowych, których nie mogliby wykonywać pracownicy zatrudnieni przez pracodawcę.
 • Rękojmia a gwarancja

  Poradnik Aptekarski Nr 7(25) wrzesień 2008 W przypadku zakupu wadliwego towaru możemy skorzystać z ustanowionych instrumentów ochronnych, jakimi są rękojmia za wady fizyczne i prawne oraz gwarancja jakości. Pod pojęciem rękojmi za wady fizyczne i prawne należy rozumieć odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego, która wynika z ustawy, a konkretnie z art. 556-576 Kodeksu cywilnego. Rękojmia ma zastosowanie zarówno do rzeczy nowych, jak i używanych. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy ma charakter absolutny i nie zależy od tego, czy sprzedawca ponosi winę za wadliwość towaru.
 • Dziedziczenie testamentowe

  Poradnik Aptekarski Nr 1(19) luty 2008 r. W prawie polskim testament jest jedyną czynnością, która pozwala osobie fizycznej rozporządzać swoim majątkiem na wypadek śmierci. Warto wspomnieć, że nie ma możliwości, w myśl przepisów prawa cywilnego, zawarcia jeszcze za życia spadkodawcy umowy dziedziczenia, tj. umownego podziału jego majątku. Wykluczone jest także, aby testament zawierał rozrządzenia więcej niż jednego spadkodawcy, został sporządzony przez osobę niemającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub przedstawiciela. Ponadto testament nie może zastrzegać, że powołanie spadkobiercy nastąpi pod jakimś warunkiem lub po upływie określonego terminu, natomiast z treści testamentu wynika, że bez takich zastrzeżeń spadkobierca nie zostałby powołany.
 • Dziedziczenie ustawowe

  Poradnik Aptekarski Nr 10(18) grudzień 2007/styczeń 2008 r. Przy ustalaniu przez sąd, kto ma prawo dziedziczyć po zmarłym, pierwszeństwo ma zawsze wola spadkodawcy wyrażona w testamencie, a dopiero gdy spadkodawca swej woli nie wyraził (nie sporządził testamentu) dochodzi do dziedziczenia precyzyjnie określonego przez przepisy kodeksu cywilnego. Tak więc, gdy spadkodawca nie pozostawił ważnego testamentu albo gdy osoby powołane do dziedziczenia nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami, ma miejsce dziedziczenie na mocy ustawy. Należy także pamiętać, że w skład spadku wchodzą wszystkie prawa i obowiązki, które nie wygasły w chwili śmierci spadkodawcy co oznacza, że spadek stanowią nie tylko aktywa – ale i długi, które pozostawił po sobie zmarły.
 • Dziedziczenie w świetle przepisów prawa spadkowego

  Poradnik Aptekarski Nr 9(17) listopad 2007 r. Niejednemu z nas zdarzyło się otrzymać w spadku bardziej lub mniej wartościowe ruchomości czy nieruchomości. Warto poznać bliżej zagadnienia dotyczące dziedziczenia zarówno ustawowego, jak i testamentowego, aby uniknąć ewentualnych problemów związanych z przyjmowaniem spadku lub też aby spadku w ogóle nie przyjmować, gdyby niósł on za sobą ryzyko np. spłaty długów za zmarłego spadkodawcę.
 • Odpowiedzialność zawodowa farmaceuty

  Poradnik Aptekarski Nr 8(16) październik 2007 r. Obecnie podstawy prawne postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej farmaceutów uregulowane są w ustawie z 19 kwietnia 1991 r. (Dz. U. Nr 9 poz. 108 z późn. zm.) o izbach aptekarskich oraz wydanym na podstawie delegacji ustawowej zamieszczonej w art. 62 tego aktu normatywnego Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 31 marca 2003 r. w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów (Dz. U. Nr 65, poz. 612). Zgodnie z art. 45 w/w ustawy członkowie samorządu aptekarskiego podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami aptekarskimi za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu farmaceuty.
 • Umowa pożyczki

  Poradnik Aptekarski Nr 7(15) wrzesień 2007 r. Często, aby uniknąć problemów związanych z uzyskaniem bankowego kredytu, pożyczamy pieniądze od rodziny lub znajomych, do których mamy zaufanie. Jednak nigdy nie potrafimy do końca przewidzieć sytuacji losowych, które mogą mieć wpływ na to, czy będziemy w stanie oddać dług lub czy pożyczkobiorca na pewno zwróci pożyczone od nas pieniądze. Dlatego warto wiedzieć, jakie prawa przysługują zarówno pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy.
 • Lokal na aptekę

  Poradnik Aptekarski Nr 6(14) lipiec/sierpień 2007 Dysponowanie wolnym lokalem z zamiarem otwarcia w nim apteki wiąże się często z wieloma problemami. Jej utworzenie nie jest łatwym przedsięwzięciem, a działalność tego rodzaju reguluje około sto aktów prawnych, w tym przepisy prawa farmaceutycznego.
 • Eksmisja – różne warianty

  Postępowanie w sprawie o eksmisję może mieć różny przebieg w zależności od typu lokalu, którego to postępowanie dotyczy. Eksmisja z lokalu objętego umową najmu. Kiedy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu? Lokal zamienny. Zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego. Eksmisja z mieszkania spółdzielczego. Licytacja lokalu. Jak przebiega eksmisja? Co robić gdy sprawa trafiła już do sądu?
 • Fikcyjna praca kobiety w ciąży

  Kiedy umowa o pracę może zostać uznana za nieważną? Z kontroli przeprowadzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynika, że bardzo często pracodawcy zawierają fikcyjne umowy o pracę, służące jedynie uzyskaniu świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Organy ZUS często kwestionują prawdziwość umowy o pracę zawartej np. z kobietą ciężarną, twierdząc że strony zawierające umowę, działały z zamiarem obejścia prawa. Sąd Najwyższy już w wielu wyrokach nie podzielał zdania ZUS i wskazywał, że jeżeli wolą pracodawcy i pracownika było faktyczne nawiązanie stosunku pracy, to nie można mówić, że taka umowa miała na celu obejście prawa.

NASZA BROSZURA INFORMACYJNA

Usługi prawne dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych

telefon Zadzwoń
tel+48 605 368 905

tel+48 534 280 800

tel+48 886 101 198
telefon