Rękojmia a gwarancja

Poradnik Aptekarski Nr 7(25) wrzesień 2008

W przypadku zakupu wadliwego towaru możemy skorzystać z ustanowionych instrumentów ochronnych, jakimi są rękojmia za wady fizyczne i prawne oraz gwarancja jakości. Pod pojęciem rękojmi za wady fizyczne i prawne należy rozumieć odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego, która wynika z ustawy, a konkretnie z art. 556-576 Kodeksu cywilnego. Rękojmia ma zastosowanie zarówno do rzeczy nowych, jak i używanych. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy ma charakter absolutny i nie zależy od tego, czy sprzedawca ponosi winę za wadliwość towaru.