Dziedziczenie testamentowe

Poradnik Aptekarski Nr 1(19) luty 2008 r.

W prawie polskim testament jest jedyną czynnością, która pozwala osobie fizycznej rozporządzać swoim majątkiem na wypadek śmierci. Warto wspomnieć, że nie ma możliwości, w myśl przepisów prawa cywilnego, zawarcia jeszcze za życia spadkodawcy umowy dziedziczenia, tj. umownego podziału jego majątku. Wykluczone jest także, aby testament zawierał rozrządzenia więcej niż jednego spadkodawcy, został sporządzony przez osobę niemającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub przedstawiciela. Ponadto testament nie może zastrzegać, że powołanie spadkobiercy nastąpi pod jakimś warunkiem lub po upływie określonego terminu, natomiast z treści testamentu wynika, że bez takich zastrzeżeń spadkobierca nie zostałby powołany.