SPECJALIZACJE

Sprawy spadkowe

Pomoc prawna i reprezentowanie w sprawach:

 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • o podział spadku
 • o unieważnienie testamentu
 • o zachowek
 • oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
 • podatku od spadków i darowizn (zwolnienie od podatku od spadku)

W tym zakresie sporządzamy pisma procesowe, wnioski dowodowe, apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne i inne niezbędne pisma

Sprawy karne i wykroczenia

 • pomoc prawna i reprezentowanie przed organami tj. Policja i Prokuratura
 • obrona w postępowaniu karnym przed sądami na terenie całego kraju
 • udział w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego
 • pomoc w sprawach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • pomoc w sprawach o wydanie wyroku łącznego
 • pomoc w sprawach o uchylenie dozoru kuratora, dozoru Policji i innych środków
 • sporządzanie skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich i Ministra Sprawiedliwości
 • reprezentowanie w sprawach przestępstw karno-skarbowych
 • pomoc prawna i reprezentowanie przed organami tj. Straż Miejska, Policja
 • udział w charakterze obrońcy w postępowaniu sądowym
 • sporządzanie pism procesowych, wniosków dowodowych, apelacji, zażaleń, kasacji i innych niezbędnych pism

Prawa autorskie, znaki towarowe, wzory przemysłowe, ochrony konkurencji

 • pomoc prawna i reprezentowanie w przypadku naruszenia praw autorskich i znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych
 • pomoc w sprawach dotyczących prawa własności intelektualnej i przemysłowej
 • pomoc prawna w sprawach dotyczących prawa nieuczciwej konkurencji
 • pomoc prawna w sprawach z zakresu ochrony wizerunku oraz dóbr osobistych

Spółdzielnie mieszkaniowe

Doradztwo w tym zakresie obejmuje:

 • wszelkie zagadnienia dotyczące spółdzielni mieszkaniowych i spółdzielni pracy
 • zagadnienia nabywania i zbywania nieruchomości w zasobach spółdzielni
 • analizę i pomoc w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości
 • analizę i opracowywanie umów najmu, dzierżawy, służebności

Pomoc prawna i reprezentowanie w sprawach o zapłatę, naruszenie posiadania, uchylenie uchwał spółdzielni, eksmisję

Postępowanie administracyjne

Pomoc prawna i reprezentowanie w sprawach:

 • toczących się przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie
 • toczących się przed organami podatkowymi (Urzędem Skarbowym i Izbą Skarbową)
 • skarg na decyzje
 • o stwierdzenie nieważności decyzji
 • dotyczących skarg na bezczynność organów administracji
 • związanych z budownictwem i architekturą
 • skarg na decyzje Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego
 • celnych
 • dotyczących meldunków

W tym zakresie sporządzamy wezwania, pozwy, skargi, odwołania, zażalenia oraz inne niezbędne pisma

Prawo nowych technologii

Pomoc prawna w sprawach:

 • kontraktów w obszarze informatyki i telekomunikacji
 • własności intelektualnej
 • baz danych
 • zawierania umów na odległość
 • handlu elektronicznego
 • weryfikowanie lub tworzenie regulaminów portali i stron www
 • audyt regulaminów stron internetowych według wytycznych UOKiK

Nieruchomości, najmu i eksmisji

Doradztwo w tym zakresie obejmuje:

 • zagadnienia nabywania i zbywania nieruchomości (umowy przedwstępne i akty notarialne)
 • analizę i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • analizę i opracowywanie umów najmu, dzierżawy, służebności przesyłu
 • wszelkie sprawy dotyczące najemców lokali mieszkalnych i użytkowych

Pomoc prawna i reprezentowanie w sprawach o:

 • naruszenie posiadania
 • eksmisję
 • zapłatę zaległego czynszu i opłat eksploatacyjnych za lokale
 • wstąpienie w stosunek najmu
 • zasiedzenie nieruchomości
 • zniesienie współwłasności nieruchomości, podział nieruchomości
 • ustanowienie służebności przesyłu (przewody wysokiego napięcia nad gruntem, studzienki, stacje transformatorowe, skrzynki telekomunikacyjne, rozdzielnie na gruncie stanowiącym prywatną własność)
 • ustanowienie drogi koniecznej

W tym zakresie sporządzamy pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne i inne niezbędne pisma

Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień

 • za błędy w sztuce lekarskiej
 • za szkody na mieniu i osobie
 • z wypadków komunikacyjnych AC, OC, NNW
 • z wypadków przy pracy
 • z wypadków w gospodarstwie rolnym
 • z tytułu utraty (śmierci) osób najbliższych
 • za szkody wyrządzone na nieruchomości prywatnej
 • zadośćuczynień za doznaną krzywdę
 • dochodzenie zwrotu kosztów leczenia, utraconych zarobków, kosztów pogrzebu
 • renty odszkodowawczej z tytułu utraconych dochodów
 • reprezentujemy pokrzywdzonego lub jego rodzinę w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku

 

Windykacja należności, postępowanie egzekucyjne

 • wszczęcie postępowania egzekucyjnego i reprezentowanie przed komornikiem sądowym
 • egzekucja należności i kosztów zasądzonych prawomocnymi wyrokami sądowymi
 • pomoc prawna i reprezentowanie wierzycieli
 • pomoc prawna i reprezentowanie dłużników
 • negocjacje dłużnika z wierzycielem
 • skargi na czynności komornika

Wspólnoty Mieszkaniowe

Doradztwo w tym zakresie obejmuje:

– wszelkie zagadnienia dotyczące wspólnot mieszkaniowych
– obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych
– wszelkie zagadnienia związane z zarządzaniem i administracją nieruchomościami
– udzielanie porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa oraz sporządzania opinii prawnych i analiz ustnych lub pisemnych według życzenia zleceniodawcy w sprawach dotyczących Wspólnoty Mieszkaniowej
– opracowanie pism przedprocesowych i innych wymagających argumentacji prawnej lub konsultowanie projektów takich pism
– doradztwo i pomoc prawna w negocjacjach z kontrahentami
– uzgadnianie projektów umów przewidzianych do zawarcia przez zleceniodawcę oraz opracowanie projektów umów nietypowych lub skomplikowanych pod względem prawnym
– opracowywanie projektów uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej
– prowadzenie spraw windykacyjnych wierzytelności wobec członków Wspólnoty Mieszkaniowej z tytułu nieuiszczonych zaliczek oraz innych podmiotów
– zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych, administracyjnych i przed innymi organami orzekającymi w sprawach czynnych i biernych we wszystkich instancjach.
– doradztwo i pomoc prawna na zebraniach wspólnoty oraz w prowadzeniu dokumentacji i poszczególnych czynnościach
– przeprowadzanie kompleksowych kontroli (audytów) we wspólnotach mieszkaniowych

Pomoc prawna i reprezentowanie w sprawach o:

– uchylenie uchwał wspólnoty mieszkaniowej
– zapłatę zaległych zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną

Sprawy dotyczące prawa pracy

 • doradztwo przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów o pracę
 • pomoc w sprawach o mobbing i dyskryminację
 • analiza i sporządzanie regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania
 • analiza i sporządzanie umów o zakazie konkurencji
 • sprawy o zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę
 • pomoc prawna i reprezentowanie przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych
 • sporządzanie odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę

Inne sprawy cywilne

Pomagamy w sporządzaniu pism:

 • pozwów o zapłatę
 • sprzeciwów od nakazów zapłaty

Świadczymy pomoc prawną w sprawach:

 • o ochronę dóbr osobistych
 • dotyczących umowy darowizny i odwołania darowizny
 • o uznanie umowy za bezskuteczną
 • o ustalenie prawa własności
 • o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego

Ogólne

 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji i in. podmiotów
 • rejestracja zmian w KRS
 • sporządzanie projektów umów i innych pism
 • sporządzanie opinii prawnych
 • opracowywanie projektów statutów i regulaminów
 • przygotowywanie kontraktów i negocjowanie warunków
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych gospodarczych i administracyjnych
 • pomoc dotyczącą czynności notarialnych (projekty pism i umów)
 • dochodzenie należności

Transport i logistyka

Pomoc prawna i reprezentowanie w sprawach:

 • licencji i zezwoleń transportowych
 • zagadnień związanych z prowadzeniem działalności firmy transportowej
 • zagadnień związanych z czasem pracy kierowców
 • wymagań formalnych dotyczących kwalifikacji kierowców, warunków zatrudnienia
 • dotyczących wypadków drogowych kierowców zawodowych
[/vc_toggle]

Wspólnoty mieszkaniowe

 • wszelkie zagadnienia dotyczące wspólnot mieszkaniowych
 • obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych
 • wszelkie zagadnienia związane z zarządzaniem i administracją nieruchomościami
 • udzielanie porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa oraz sporządzania opinii prawnych i analiz ustnych lub pisemnych według życzenia zleceniodawcy w sprawach dotyczących Wspólnoty Mieszkaniowej
 • opracowanie pism przedprocesowych i innych wymagających argumentacji prawnej lub konsultowanie projektów takich pism
 • doradztwo i pomoc prawna w negocjacjach z kontrahentami
 • uzgadnianie projektów umów przewidzianych do zawarcia przez zleceniodawcę oraz opracowanie projektów umów nietypowych lub skomplikowanych pod względem prawnym
 • opracowywanie projektów uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej
 • prowadzenie spraw windykacyjnych wierzytelności wobec członków Wspólnoty Mieszkaniowej z tytułu nieuiszczonych zaliczek oraz innych podmiotów
 • zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych, administracyjnych i przed innymi organami orzekającymi w sprawach czynnych i biernych we wszystkich instancjach.
 • doradztwo i pomoc prawna na zebraniach wspólnoty oraz w prowadzeniu dokumentacji i poszczególnych czynnościach

  Pomoc prawna i reprezentowanie w sprawach o:

  – uchylenie uchwał wspólnoty mieszkaniowej
  – zapłatę zaległych zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną

[/vc_toggle]

NASZA BROSZURA INFORMACYJNA

Usługi prawne dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych

 

telefon Zadzwoń
tel+48 605 368 905

tel+48 534 280 800

tel+48 886 101 198
telefon